مشخصات
نواري
قابليت تنظيم عمق کاشت از 28 - 8
قابليت تنظيم عرض كاشت از 35 - 12
سطح زير کاشت يک هکتار در ساعت
حجم بارگيري سيب زميني 800 كيلوگرم
داراي دريچه تخليه بذر مازاد