مشخصات
قابليت تنظيم رديف ها از 75 - 62/5
قابليت تنظيم فاصلة غده ها از 35 - 12
قابليت تنظيم عمق کاشت از 28 - 8
سطح زير کاشت يك هکتار در ساعت
کوددهي همزمان با کاشت
موزه کوددهي دريچه استيل و قابل تنظيم به قياس گرمي